A CHRONOLOGY OF CHINA

A CHRONOLOGY OF CHINA :

Emperor Renzong of Song 1022-1063

Emperor Renzong of Song 1022-1063

 

NEOLITHIC : 7000 B.C. – 1500 B.C.

North-Eastern China ;
………..Xinglongwa c. 5000 B.C.
………..Chahai c. 4500 B.C.
………..Zhaobaogou c. 4500 – c. 4000 B.C.
………..Hongshan c. 3500 – c. 2500 B.C.

North-Central China ;
………..Central Yangshao c. 5000 – c. 3000 B.C.
………..Gansu Yangshao c. 3500 – c. 1500 B.C.

Eastern China ;
………..Dawenkouo c. 4500 – c. 2500 B.C.
………..Longshan c. 2500 – c. 1700 B.C.

South-Eastern China ;
………..Hemudu c. 5000 – c. 4500 B.C.
………..Majiabang c. 5000 – c. 4000 B.C.
………..Songze c. 4000 – c. 3000 B.C.
………..Liangzhu c. 3500 – c. 2500 B.C.

South-Central China ;
………..Daxi c. 5000 – c. 3000 B.C.
………..Qujialing c. 4000 – c. 3000 B.C.
………..Shijiahe c. 2500 – c. 2000 B.C.

SHANG : c.1500 – 1045 B.C.

ZHOU : 1045 -256 B.C.

……….Western Zhou : 1045 – 771 B.C.
……….Eastern Zhou : 770 – 256 B.C.
……….Spring and Autumn Era 770-476 B.C
……….Warring States 475-221 B.C

QIN : 221 – 206 B.C.

 

HAN DYNASTY : 206 B.C.–220 A.D.

 

………..Western Han 206 B.C.-A.D. 8
………..Eastern Han A.D. 25-220

 

SIX DYNASTIES : 220–618

………..Three Kingdoms (Wei, Shu & Wu) 220–280.
………..Jin Dynasty 265–420 (Western Jin – Eastern Jin)
………..16 Kingdoms 304–439

Southern & Northern Dynasties 420–589

Southern Dynasties :
………..Eastern Wu 222–280
………..Jin Dynasty 265–420
………..Liu Song Dynasty 420–479
………..Qi Dynasty 479–502
………..Liang Dynasty 502–557
………..Chen Dynasty 557–589

Northern Dynasties :
………..Northern Wei Dynasty 386-535
………..Eastern Wei Dynasty 534-550
………..Western Wei Dynasty 535-556
………..Northern Qi Dynasty 550-577

SUI : 581-618

 

TANG DYNASTY : 618-906

Tang pottery

 

FIVE DYNASTIES: 907-960

LIAO : 907-1125

Liao Pottery Jar. 25214

 

SONG DYNASTY 960 – 1279

Song Celadon Dish. 25010

………Northern Song 960-1127
………Southern Song 1127-1279

 

 

JIN DYNASTY : 1115-1234

24910 CELADON BOWL. ROBERT MCPHERSON ANTIQUES

 

YUAN DYNASTY : 1279 – 1368

YUAN CELADON WARE. ROBERT MCPHERSON ANTIQUES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MING DYNASTY 1368 – 1644

 

A Wanli Kraakware Dish, Ming Dynasty. Robert McPherson Antiques - 25221.

A Wanli Kraakware Dish, Ming Dynasty. Robert McPherson Antiques – 25221.

Hongwu
1368-1398
Jianwen
1399-1402
Yongle
1403-1423
Hongxi
1424-1425
Xuande
1426-1435
Zhengtong
1436-1449
Jingtai
1450-1456
Tianshun
1457-1464

Chenghua
1465-1487
Hongzhi
1488-1505
Zhengde
1506-1521
Jiajing
1522-1566
Longqing

1567-1572
Wanli
1573-1620
Taichang
1620
Tianqi
1621-1627
Chongzhen
1627-1644

 

 

QING DYNASTY 1644 – 1912 :

Transitional Porcelain Wall Vase, Shunzhi Period. Robert McPherson Antiques-25165

 

Shunzhi
1644-1661
Kangxi
1662-1722
Yongzheng
1723-1735
Qianlong
1735-1796
Jiaqing
1796-1820
Daoguang
1821-1850
Xianfeng
1851-1861
Tongzhi
1862-1875
Guangxu
1875-1908
Xuantong
1908-1912

 

17th Century Porcelain Cat Night Light. Robert McPherson Antiques

17th Century Porcelain Cat Night Light. Robert McPherson Antiques. SOLD